Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ – HORIZON EUROPE

Το νέο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (2021-2027).

LEAR Person: Spetsidi PanagiotaERASMUS PLUS

Το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη.

Organisation ID Number Erasmus plus: E102077975

Erasmus Charter for Higher Education Code: GKRITIS01LIFE

Το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον.Εθνικά Προγράμματα

ΕΣΠΑ 2014-2020

Το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον.

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek