Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Κέντρο Ερευνών & Μελετών Πανεπιστημίου

Το Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής είναι μια αυτόνομη, ενιαία, διεπιστημονική ερευνητική μονάδα που εποπτεύεται από την Σύγκλητο. Σε αυτό εντάσσονται ή/ και στεγάζονται Ερευνητικά Εργαστήρια, Ερευνητικά Προγράμματα ομάδων ή μεμονωμένων ερευνητών, καθώς και αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών τα οποία συνδέονται με ένα ή περισσότερα Εργαστήρια, καθώς και τις 3 Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στόχος του είναι να προωθεί την ερευνητική πληροφορία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της έρευνας, την ανάδειξη των ευκαιριών χρηματοδότησης από ελληνικούς και διεθνείς φορείς, όπως και την καλλιέργεια συνεργειών και συνεργασιών. Μέσω της ιστοσελίδας του παρέχει ενημερωτικό και υποστηρικτικό υλικό που αφορά σε προκηρύξεις προγραμμάτων κι οδηγούς για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων, ενώ διοργανώνει ημερίδες και άλλου είδους ενημερωτικές εκδηλώσεις. Συγχρόνως, επιδιώκει να προβάλλει το έργο των ενταγμένων σε αυτό Εργαστηρίων και Ερευνητικών Προγραμμάτων, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, και της επιστήμης με την κοινωνία.

Στο ΚΕΜΕ-ΠΚ εντάσσονται 27 Ερευνητικά Εργαστήρια, 3 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, ενώ τα πρόσφατα μεγάλα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα που εκπονούνται από μέλη των εργαστηρίων του ή μεμονωμένους ερευνητές διδάσκοντες του ΠΚ, ανέρχονται στα 20.

Μετάβαση στον ιστότοπο

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek