Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε.

Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 230 και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Α.Ε.Ι.(σχετικές διατάξεις: Ν.4957/2022, άρ.229).

Όργανα Διοίκησης

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) είναι το αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Η Επιτροπή Ερευνών αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Σχολή, με τον αναπληρωτή του και τον Πρύτανη ή τον Αντιπρύτανη, εάν έχει ανατεθεί ο τομέας της έρευνας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 σε έναν από τους Αντιπρυτάνεις, ως Πρόεδρό της.

Η Επιτροπή συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής ως προς τους εκπροσώπους της

Η Επιτροπή Ερευνών επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για την ερευνητική και επιστημονική στρατηγική του Ιδρύματος και τη σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, και αποφασίζει για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στη διαχείριση των έργων. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ερευνών είναι τετραετής.

Μ.Ο.Δ.Υ.

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα με σκοπό να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας της ερευνητικής δραστηριότητάς τους.

Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

Ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. συντάσσεται από την Επιτροπή Ερευνών και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, προκειμένου να εξειδικεύσει, στο πλαίσιο κείμενων διατάξεων, τα θέματα που ορίζονται ρητά στο άρθρο 259 του Ν.4957/2022, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και των ερευνητικών και λοιπών έργων και προγραμμάτων που αυτός υλοποιεί. Αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο του Πανεπιστημίου Κρήτης για μια σειρά ζητημάτων, τα οποία η κείμενη νομοθεσία εναποθέτει στη αρμοδιότητα των Α.Ε.Ι..

Στόχος του Οδηγού Χρηματοδότησης είναι επίσης να αποτελεί ένα ευσύνοπτο και λειτουργικό εγχειρίδιο για τους/τις Επιστημονικά Υπεύθυνους/ες και για τους/τις συναλλασσόμενους/ες με τον Ε.Λ.Κ.Ε.. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να μην επαναλαμβάνονται αυτούσιες -ή στο σύνολό τους- διατάξεις που αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο των Ε.Λ.Κ.Ε. (Ν.4957/2022 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του) αλλά μόνο οι παραπομπές στα σχετικά άρθρα.

Κανονισμοί:

  Προβολή Οδηγού (pdf)

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek