Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Συμμετοχή σε Τεχνοβλαστούς

Οι εταιρείες «Spin-Off» (Επιχειρήσεις Έντασης Γνώσης ή Τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα επικεντρώνεται στην εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση γνώσεων που παράγονται σε Ερευνητικά Εργαστήρια, Πανεπιστήμια, Ερευνητικούς Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικούς φορείς καθώς και σε Παραγωγικές Μονάδες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, σκοπό έχει να μετατραπούν αυτά σε Τεχνολογικά Καινοτόμα Προϊόντα (αγαθά και υπηρεσίες) ή και Τεχνολογικά Καινοτόμες Διεργασίες και Διαδικασίες.

Για τη διευκόλυνση της πρακτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, το Πανεπιστήμιο δύναται να συμμετάσχει ως εταίρος στο εταιρικό σχήμα των Τεχνοβλαστών. Η εταιρική συμμετοχή του Πανεπιστημίου γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και μπορεί να έχει τη μορφή είτε χρηματικής εισφοράς είτε εισφοράς σε είδος (ως είδους νοούμενου του αποτελέσματος της ερευνητικής δραστηριότητας, η χρήση του οποίου εισφέρεται στο εταιρικό σχήμα).

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει σε εταιρείες μέσω της εταιρείας αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μετάβαση στον ιστότοπο

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek