Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Οδηγίες Διαχείρισης Έργων

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

Ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης συντάσσεται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και εγκρίνεται από το Συμβούλιο Διοίκησης.

Αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης για μια σειρά ζητημάτων, τα οποία η κείμενη νομοθεσία εναποθέτει στη αρμοδιότητα των ΑΕΙ. Ταυτόχρονα, ο Οδηγός επιδιώκει να αποτελεί ένα ευσύνοπτο και λειτουργικό εγχειρίδιο για τους/τις Επιστημονικά Υπεύθυνους/ες και για τους/τις συναλλασσόμενους/ες με τον ΕΛΚΕ. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να μην επαναλαμβάνονται στον Οδηγό αυτούσιες -ή στο σύνολό τους- διατάξεις που αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο των ΕΛΚΕ (Ν.4957/2022 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του) αλλά μόνο οι παραπομπές στα σχετικά άρθρα.

  Προβολή Οδηγού (pdf)

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek