Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Οδηγίες Διαχείρισης Έργων

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

O Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης περιλαμβάνει τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) καθώς και οδηγίες σχετικές με τη διαχείριση των ερευνητικών έργων.

Παρέχει αναλυτικούς κανόνες σχετικά με την χρηματοδότηση των έργων, τη διαχειριστική επάρκεια του Ε.Λ.Κ.Ε., την οργανωτική του δομή, τους δείκτες εξυπηρέτησης, την πολιτική χορήγησης δανείων, την συμπλήρωση εντύπων, το κόστος ανθρωποωρών και ανθρωπομηνών των απασχολούμενων στα έργα, κ.λ.π.

Ο Οδηγός αναμορφώνεται ανάλογα, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, κατόπιν αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών οι οποίες εγκρίνονται στη συνέχεια από τη σύγκλητο του πανεπιστημίου.

  Προβολή Οδηγού (pdf)

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020