Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ερευνητικό Ευρετήριο Πανεπιστημίου

Το ερευνητικό ευρετήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένα εργαλείο αναζήτησης του ανθρώπινου δυναμικού και των εργαστηρίων που ασχολούνται με την έρευνα στο Πανεπιστήμιο.

Αναπτύχθηκε με στόχο να βοηθήσει στην εύρεση και την ανάδειξη των ερευνητών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μετάβαση στον ιστότοπο

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek