Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 34820/08-07-2024 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΕ Στατιστικής - Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία (K.A. 11633)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν.4957/2022, κεφάλαιο ΚΖ (ΦΕΚ Α΄141/21.7.2022),

2. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΠΚ (ΦΕΚ 5550/17.12.2020 με τις τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν στο 6455/τ.Β΄/31.12.2021, 2009/τ.Β΄/20.04.2022 και 7786/ τ.Β΄/31.12.2023 ΦΕΚ),

3. Την έγκριση της παρούσας Πρόσκλησης από την Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίαση 796/01-07-2024 (θέμα Α2.66), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ΚΑ 11633 και τίτλο «Ενίσχυση ίδρυσης ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο International Program in Medicine -UoC-Imed program» (εφεξής «πρόγραμμα»), που εκτελείται μέσω της Πράξης «Ξενόγλωσσα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (μεταφερόμενη Πράξη της ΠΠ 2014-2020)» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004806, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΔευτέρα, 8 Ιουλίου 2024

στην κατηγορίαΘέσεις Εργασίας

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek