Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20259/17.04.2024 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ- ΠΕ (Κ.Α. 11438)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν.4957/2022, κεφάλαιο ΚΖ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΠΚ (ΦΕΚ 5550/17.12.2020 με τις τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν στο 6455/τ.Β΄/31.12.2021, 2009/τ.Β΄/20.04.2022 και 7786/ τ.Β΄/31.12.2023 ΦΕΚ),

3. Το Π.Δ. 164/2004,

4. Τις διατάξεις του Ν.4452/2017, άρθρο 21, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. Την έγκριση της παρούσας Πρόσκλησης από την Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίαση 787/08-04-2024 (θέμα A2.115), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ΚΑ 11438 και τίτλο «Διεθνές Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (IMed)», ενδιαφέρεται για τη σύναψη μιας εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης σε ποσοστό 100%.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 17 Απριλίου 2024

στην κατηγορίαΘέσεις Εργασίας

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek