Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Προβολής Ερευνητικών Αποτελεσμάτων - Κατηγορία A" που χρηματοδοτεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Π.Κ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχοντας υπόψη τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (ΟΧΕ) του ΕΛΚΕ Παν/μίου Κρήτης, όπως αυτός εγκρίθηκε στην 368/19-12-2023 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 7786/31.12.2023 και ειδικότερα το Παράρτημα Ι: Κανονισμός του Προγράμματος Χρηματοδότησης Έρευνας,

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Προβολής Ερευνητικών Αποτελεσμάτων - Κατηγορία A».

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή μέχρι την Κυριακή, 28 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59.

Σκοπός της Χρηματοδότησης:

Ο σκοπός του Προγράμματος Χρηματοδότησης Έρευνας (ΠΧΕ) είναι η ανάπτυξη-υποστήριξη της έρευνας, η στήριξη των ερευνητικών υποδομών καθώς και η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, διασφαλίζοντας την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις δομές και τις ακαδημαϊκές-ερευνητικές διαδικασίες.
Η βασική φιλοσοφία του ΠΧΕ είναι (α) ανάπτυξη και υποστήριξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό να φθάσει στο σημείο να μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές και (β) η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως των νέων ερευνητών και ερευνητριών.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα κατηγορίας Α χρηματοδοτεί τη μετακίνηση μελών ΔΕΠ ή συνεργατών τους για συμμετοχή σε συνέδρια.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την Αναλυτική Πρόσκληση:

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα:


https://research-proposals.elke.uoc.gr/

Επιπλέον, στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε:
Ενημέρωση για τη συμμόρφωση στις διατάξεις του Ν.4521 (Ε.Η.Δ.Ε.)

Ενημέρωση 30/04/2024:
Αριθμοί Πρωτοκόλλου Προτάσεων

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤρίτη, 16 Απριλίου 2024

στην κατηγορίαΠροκηρύξεις Προγραμμάτων

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek