Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Ανταποδοτικής Υποτροφίας αρ. πρωτ. 5322/01.02.2024 (Κ.Α. 10095)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ), έχοντας υπόψη:

1. τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 7786/31.12.2023, αρ. αποφ. 31142), και ειδικότερα το Παράρτημα ΙΙ «Κανονισμός Υποτροφιών»

2. την εισήγηση του Ε.Υ. προς την Επιτροπή Ερευνών και την έγκριση της ανταποδοτικής υποτροφίας από την Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίαση 781/29.01.2024 (θέμα Α2.106), στο πλαίσιο του έργου με ΚΑ 10095 και τίτλο «Υποστήριξη ακαδημαϊκών και αναπτυξιακών ιδρυματικών δράσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης»

καλεί τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης να καταθέσουν αιτήσεις για Ανταποδοτική Υποτροφία για απασχόληση στα κλειστά γυμναστήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Πανεπιστημιουπόλεις Γάλλου και Βουτών

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2024

στην κατηγορίαΥποτροφίες

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek