Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 41299/14-09-2023 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Κ.Α. 11043), Κάτοχος μεταπτυχιακού στην επιστήμη υπολογιστών, αρχαιολογία/ γλωσσολογία/ φιλολογία

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη 1. Τις διατάξεις του Ν.4957/2022, κεφάλαιο ΚΖ (ΦΕΚ Α΄141/21.7.2022), 2. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕΠΚ (ΦΕΚ 5550/17.12.2020 με τις τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2009/20.4.2022), Την έγκριση της παρούσας Πρόσκλησης από την Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίαση 761/17-07-2023 (θέμα A2.109), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργο με ΚΑ 11043 και τίτλο «ΤΑΛΩΣ-Τεχνητή νοημοσύνη για τις Ανθρωπιστικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους, EUROPEAN COMMISSION (EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE AGENCY (REA)), ενδιαφέρεται για τη σύναψη μία σύμβαση μίσθωσης έργου.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Αίτηση

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023

στην κατηγορίαΘέσεις Εργασίας

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek