Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

25005/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΦΥΓΊΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΩΝ –ΤΜΗΜΑΤΑ Γ και Δ - Κ.Α. 10099

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το έργο ‘Επιδεικτικές δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης σημαντικών καταφυγίων για τα χειρόπτερα και σπηλαίων, Τμήμα Γ (Γ1: Καταβόθρας Παλαιόμυλου, Γ2: Σπήλαιο Λιμνών, Γ3: Σήραγγες Παναγοπούλας) και Τμήμα Δ (Σπήλαιο Ζα), στο πλαίσιο του έργου "Greek caves and bats: Management Actions and Change of Attitude (Life Grecabat) - LIFE17 NAT/GR/000522" με ΚΑ 10099.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 25005/2023

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Προϋπολογισμός:

  • τμήμα Γ 18.145,16 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (22.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
  • τμήμα Δ 6.048,39 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (7.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Πέμπτη 22/06/2023, ώρα 14:00

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Παρασκευή 23/06/2023, ώρα 10:00 π.μ. (τμήμα Γ) & 10:30 π.μ. (τμήμα Δ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Αναλυτική Διακήρυξη στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr α/α συστήματος:

  • Τμήμα Α: 200750
  • Τμήμα Β: 200751

Αναλυτική Διακήρυξη

Περιληπτική Διακήρυξη

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠαρασκευή, 2 Ιουνίου 2023

στην κατηγορίαΔιαγωνισμοί Προμηθειών

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek