Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

24452/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΦΥΓΊΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΩΝ –ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β - Κ.Α. 10099

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το έργο ‘Επιδεικτικές δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης σημαντικών καταφυγίων για τα χειρόπτερα και σπηλαίων, Τμήμα Α (περιοχή Δαδιά και σπήλαιο Μαρωνείας) και Τμήμα Β (σπήλαιο Ζεστών Νερών και σπηλαιοβάραθρο Λουτρά Πόζαρ), στο πλαίσιο του έργου "Greek caves and bats: Management Actions and Change of Attitude (Life Grecabat) - LIFE17 NAT/GR/000522" με ΚΑ 10099.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 24452/2023

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Προϋπολογισμός:

  • τμήμα Α 23.790,32 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (29.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
  • τμήμα Β 12.983,87 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (16.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Τετάρτη 21/06/2023, ώρα 14:00

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Πέμπτη 22/06/2023, ώρα 10:00 π.μ. (τμήμα Α) & 10:30 π.μ. (τμήμα Β)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Αναλυτική Διακήρυξη στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr α/α συστήματος:

  • Τμήμα Α: 200629,1
  • Τμήμα Β: 200631

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠέμπτη, 1 Ιουνίου 2023

στην κατηγορίαΔιαγωνισμοί Προμηθειών

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek