Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

24276/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΦΥΓΊΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΩΝ –ΤΜΗΜΑ Ε- Κ.Α. 10099

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το έργο ‘Επιδεικτικές δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης σημαντικών καταφυγίων για τα χειρόπτερα και σπηλαίων, Τμήμα E (Κτήριο Σαμαριά, σπήλαιο Τζανή & σπήλαιο Ψιμάκι) Δράση C1’ , στο πλαίσιο του έργου " Greek caves and bats: Management Actions and Change of Attitude (Life Grecabat) - LIFE17 NAT/GR/000522 " με ΚΑ 10099.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 24276/2023

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Προϋπολογισμός: 22.862,90 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.-28.350,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Τετάρτη 14/06/2023 και ώρα 14:00

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Πέμπτη 15/06/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Αναλυτική Διακήρυξη στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr α/α συστήματος: 200568.

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠαρασκευή, 26 Μαΐου 2023

στην κατηγορίαΔιαγωνισμοί Προμηθειών

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek