Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

19600/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HIV - Κ.Α. 10704

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τον ιό HIV, στο πλαίσιο του έργου "Εργαστηριακός έλεγχος για COVID-19 και άλλων ιών σε κλινικά δείγματα για τη Δημόσια Υγεία" με ΚΑ 10704.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 19600/2023

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Προϋπολογισμός: 176.760,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 187.365,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Παρασκευή 09.06.2023 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Τρίτη 13.06.2023 και ώρα 11:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Αναλυτική Διακήρυξη στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr α/α συστήματος: 192318.

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 10 Μαΐου 2023

στην κατηγορίαΔιαγωνισμοί Προμηθειών

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020