Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαδικασία ψηφιακής υπογραφής συμβάσεων φυσικών προσώπων

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Π.Κ. για τα νέα πρότυπα συμβάσεων (συνεδρίαση 744/23.1.2023) και την ψηφιακή υπογραφή τους (συνεδρίαση 748/6.3.2023), επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές στην κατεύθυνση της απλοποίησης και ψηφιοποίησης στη διαδικασία υπογραφής συμβάσεων:

α) οι συμβάσεις φυσικών προσώπων καταρτίζονται διμερώς με υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής και του αναδόχου/εργαζομένου,

β) οι υπογραφές των συμβαλλομένων τίθενται ψηφιακά. Ο ανάδοχος/εργαζόμενος που διαθέτει ψηφιακή υπογραφή μπορεί να κάνει χρήση της. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, μπορεί να υπογράψει μέσω της υπηρεσίας “ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου” του gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou).

γ) προκειμένου οι συμβάσεις να υπογράφονται εγκαίρως από τα συμβαλλόμενα μέρη πριν την ημερομηνία έναρξης τους, αναγκαία προϋπόθεση είναι ο χρόνος έναρξης στα σχετικά αιτήματα (έντυπα Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ11) να τοποθετείται τουλάχιστον 10 ημέρες μετά την ημερομηνία της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών που θα τα εγκρίνει.

Βήματα ψηφιακής υπογραφήςΜετά από την έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ενός αιτήματος για σύναψη σύμβασης, κάθε συμβαλλόμενος λαμβάνει στο mail του αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί να συνδεθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛΚΕ (web-resCom), να “κατεβάσει” τη σύμβασή του και να την υπογράψει ψηφιακά.
Τα βήματα για την υπογραφή μιας σύμβασης μέσω web-resCom είναι τα παρακάτω:

  • Σύνδεση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του web-resCom:Για την απόκτηση πρόσβασης στο web-resCom ο συμβαλλόμενος θα χρειαστεί να μεταβεί εδώ και να αιτηθεί τη δημιουργία νέου λογαριασμού. Σε περίπτωση που δεν έχει απασχοληθεί ξανά σε έργα του ΕΛΚΕ Π.Κ. απαιτείται η δημιουργία καρτέλας προσώπου, η οποία παρέχεται στον ίδιο σύνδεσμο με αναλυτικές οδηγίες.
  • Οι συμβάσεις είναι διαθέσιμες στο μενού: «Καρτέλα χρήστη» στη σελίδα «Οι συμβάσεις μου». Ο συμβαλλόμενος επιλέγει την εκάστοτε ανυπόγραφη σύμβαση στην οποία εμφανίζεται η επιλογή «εκτύπωση ανυπόγραφης σύμβασης», από όπου μπορεί να κατεβάσει το έγγραφο σε μορφή pdf και να το υπογράψει με ψηφιακή υπογραφή ή εναλλακτικά μέσω gov.gr, επιλέγοντας την υπηρεσία «ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου».
  • Αφού η σύμβαση υπογραφεί ψηφιακά, ο συμβαλλόμενος επιλέγει «υποβολή υπογεγραμμένου αντιγράφου» και ανεβάζει το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο στο σύστημα.
  • Μόλις η σύμβαση υπογραφεί και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ, ο συμβαλλόμενος λαμβάνει νέα ενημέρωση για να συνδεθεί στην ίδια σελίδα και να κατεβάσει σε μορφή pdf την ψηφιακά υπογεγραμμένη σύμβαση.

Προσοχή: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης συμπίπτει με την ημερομηνία υπογραφής από το τελευταίο από τα συμβαλλόμενα μέρη, ο απασχολούμενος οφείλει να υποβάλει στο webRescom το ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίτυπο άμεσα μετά τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος του. Η μη έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επιφέρει τροποποιήσεις στην ημερομηνία έναρξης της σύμβασης.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

στην κατηγορίαΠροκηρύξεις Προγραμμάτων

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek