Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13866/23.03.2023 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - (Κ.Α. 11121)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4957/2022, κεφάλαιο ΚΖ (ΦΕΚ Α΄141/21.7.2022),

2. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕΠΚ (ΦΕΚ 5550/17.12.2020 με τις τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2009/20.4.2022),

3. Την έγκριση της παρούσας Πρόσκλησης από την Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίαση

749/20.03.2023 (θέμα Α2.108) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ΚΑ 11121 και τίτλο «CLIMAte change Teacherr's acaDEMY (CLIMADEMY)» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Διαχειριστικής Αρχής για την Εκπαίδευση και τον πολιτισμό (EACEA) (Grant Agreement num.: 101056066 — τίτλος έργου: CLIMADEMY)Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠαρασκευή, 24 Μαρτίου 2023

στην κατηγορίαΘέσεις Εργασίας

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek