Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

13253/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- Κ.Α. 10265

O Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, στο πλαίσιο του έργου "ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΜΑΚΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ" με ΚΑ 10265 .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13253/2023

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής / βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Προϋπολογισμός: 9.757,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – 12.098,68 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Νεα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Τετάρτη 19.04.2023 και ώρα 15:00

Νέα Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: Πέμπτη 20.04.2023 ώρα 11:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Αναλυτική Διακήρυξη στη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr α/α συστήματος: 188593.

Περιληπτική Διακήρυξη

Τροποποιητική Αναλυτική Διακήρυξη

Απόφαση τροποποίησης καταληκτικών ημερομηνιών

Ανακοίνωση διακοπής ΕΣΗΔΗΣ

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠέμπτη, 23 Μαρτίου 2023

στην κατηγορίαΔιαγωνισμοί Προμηθειών

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek