Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ενίσχυσης Νέων Ερευνητών/τριών Μελών ΔΕΠ - Κατηγορία Δ" που χρηματοδοτεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Π.Κ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχοντας υπόψη τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (ΟΧΕ) του ΕΛΚΕ Παν/μίου Κρήτης, όπως αυτός εγκρίθηκε στην 445/19-11-2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5550/17-12-2020 και ειδικότερα το Παράρτημα Ι: Κανονισμός του Προγράμματος Χρηματοδότησης Έρευνας,

ΚΑΛΕΙ

τα νεοεκλεγέντα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυσης Νέων Ερευνητών/τριών Μελών ΔΕΠ» - Κατηγορία Δ.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή μέχρι την Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

Σκοπός της Χρηματοδότησης:

Ο σκοπός του Προγράμματος Χρηματοδότησης Έρευνας (εφεξής ΠΧΕ) είναι η ανάπτυξη-υποστήριξη της έρευνας, η στήριξη των ερευνητικών υποδομών καθώς και η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, διασφαλίζοντας την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις δομές και τις ακαδημαϊκές-ερευνητικές διαδικασίες.
Η βασική φιλοσοφία του ΠΧΕ είναι (α) ανάπτυξη και υποστήριξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό να φθάσει στο σημείο να μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές και (β) η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως των νέων ερευνητών και ερευνητριών.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα κατηγορίας Δ στοχεύει στη χρηματοδότηση της έρευνας των νεοεκλεγέντων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ρης Καθηγητή/ήτριας. Τα μέλη ΔΕΠ θεωρούνται νεοεκλεγέντα έως και τέσσερα (4) έτη μετά από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (βάσει Πρακτικού Ορκωμοσίας).

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την Αναλυτική Πρόσκληση και τα συνοδευτικά Έντυπα Υποβολής:

Επιπλέον, στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε:
Ενημέρωση για τη συμμόρφωση στις διατάξεις του Ν.4521 (Ε.Η.Δ.Ε.)

Ενημέρωση 17/01/2023:
Αριθμοί Πρωτοκόλλου Προτάσεων

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022

στην κατηγορίαΠροκηρύξεις Προγραμμάτων

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020