Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων - Κατηγορία Β" που χρηματοδοτεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Π.Κ.

Ο Ειδικός Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχοντας υπόψη τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (ΟΧΕ) του ΕΛΚΕ Παν/μίου Κρήτης, όπως αυτός εγκρίθηκε στην 445/19-11-2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5550/17-12-2020 και ειδικότερα το Παράρτημα Ι: Κανονισμός του Προγράμματος Χρηματοδότησης Έρευνας

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων» - Κατηγορία Β.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή μέχρι την Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

Σκοπός της Χρηματοδότησης:

Ο σκοπός του Προγράμματος Χρηματοδότησης Έρευνας (ΠΧΕ) είναι η ανάπτυξη-υποστήριξη της έρευνας, η στήριξη των ερευνητικών υποδομών καθώς και η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, διασφαλίζοντας την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις δομές και τις ακαδημαϊκές-ερευνητικές διαδικασίες.
Η βασική φιλοσοφία του ΠΧΕ είναι (α) ανάπτυξη και υποστήριξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό να φθάσει στο σημείο να μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές και (β) η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως των νέων ερευνητών και ερευνητριών.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα κατηγορίας Β χρηματοδοτεί Υποψήφιους/ιες Διδάκτορες/ισσες (ΥΔ), με έμφαση στην αριστεία.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την Αναλυτική Πρόσκληση και τα συνοδευτικά Έντυπα Υποβολής:

Επιπλέον, στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε:
Ενημέρωση για τη συμμόρφωση στις διατάξεις του Ν.4521 (Ε.Η.Δ.Ε.)

Ενημέρωση 17/01/2023:
Αριθμοί Πρωτοκόλλου Προτάσεων

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022

στην κατηγορίαΠροκηρύξεις Προγραμμάτων

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020