Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τροποποίηση στις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το νόμο 4957/2022

Ο ΕΛΚΕ ενημερώνει τους/τις Επιστημονικά Υπεύθυνους/ες (ΕΥ) των έργων ότι οι διαδικασίες απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών έχουν τροποποιηθεί, με βασική αλλαγή ότι δεν απαιτείται πλέον η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ότι η βεβαίωση παραλαβής μπορεί να υπογράφεται μόνο από τον/την ΕΥ (δεν απαιτούνται δηλαδή τριμελείς επιτροπές).

Ήδη από τον Ν. 4782/2021, το όριο της απευθείας ανάθεσης έχει διαμορφωθεί σε 30.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Με το Ν.4957/2022 (άρθρο 250) η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών/υπηρεσιών διαμορφώνεται ως εξής:

 • Έως 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ: απαιτείται μόνο η προσκόμιση αιτήματος του ΕΥ, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσφορά του αναδόχου.
 • Από 2.500,01€ έως 10.000,00 πλέον ΦΠΑ: απαιτείται η προσκόμιση αιτήματος του ΕΥ, συνοδευόμενου από προσφορά του αναδόχου.
 • Από 10.000,01€ έως 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ: απαιτείται η προσκόμιση αιτήματος του ΕΥ, συνοδευόμενου από απόδειξη έρευνας αγοράς. Ως απόδειξη έρευνας αγοράς νοείται η προσκόμιση τουλάχιστον δυο οικονομικών προσφορών.


Για την εφαρμογή των νέων διαδικασιών που επιβάλλουν οι διατάξεις του Ν.4957/2022, οι ΕΥ καλούνται:

α) Να χρησιμοποιούν τα νέα επικαιροποιημένα έντυπα που υπάρχουν στο site του ΕΛΚΕ.

β) Να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:


1. Υπολογισμός ορίων
Τα ανωτέρω όρια απευθείας ανάθεσης δεν εξετάζονται ανά μεμονωμένη προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών, αλλά σε επίπεδο:

 • είτε συνολικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης (ή ανά κατηγορία ομοειδών) για έργα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.
 • είτε ετήσιου προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης (ή ανά κατηγορία ομοειδών) για τα υπόλοιπα έργα, εκείνα δηλαδή που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς, διεθνείς, ιδιωτικούς ή ίδιους πόρους.


2. Απόδειξη Έρευνας Αγοράς
Στα αιτήματα που συνοδεύονται από προσφορά του αναδόχου, αυτή είναι δεσμευτική και ως προς τα είδη και ως προς τα ποσά.
Στα αιτήματα που απαιτείται η προσκόμιση δύο προσφορών πρέπει οι δύο προσφορές να αφορούν ίδια ή ισοδύναμα προϊόντα με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και το μόνο κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η τιμή.
Τα αιτήματα στα οποία απαιτούνται δύο προσφορές, αλλά προσκομίζεται μόνο μία για λόγους ιδιαιτερότητας του αναδόχου, γίνονται δεκτά μόνο σε εξαιρετικές και προφανέστατες περιπτώσεις (π.χ. γεύμα στο πλαίσιο συνεδρίων στην αίθουσα εστιατορίου του Πανεπιστημίου που έχει εκμισθωθεί σε εταιρεία, εστιατόριο μέσα σε ξενοδοχείο όπου γίνεται μια εκδήλωση, ενοικίαση συγκεκριμένης αίθουσας κλπ). Ο χαρακτήρας του εξαιρετικού και προφανούς εναπόκειται στην κρίση της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, η οποία μπορεί, εφόσον το θεωρήσει σκόπιμο, να παραπέμψει το αίτημα προς έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών. Εάν η Επιτροπή δεν εγκρίνει το αίτημα, αλλά ο ΕΥ εμμένει στην αδυναμία εξεύρεσης δεύτερης προσφοράς, θα ακολουθείται η διαγωνιστική διαδικασία που εφαρμόζεται για ποσά άνω των 30.000,00.

3. Έγκριση Επιτροπής και έγγραφος τύπος σύμβασης
Για δημόσιες συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, η έγκριση της Επιτροπής Ερευνών και ο έγγραφος τύπος σύμβασης απαιτείται όταν:

 • Το ποσό της ανάθεσης υπερβαίνει τις 10.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 • Ανεξαρτήτως του ποσού της ανάθεσης, εφόσον πρόκειται για πολυετή υποχρέωση, όταν δηλαδή το ποσό της ανάθεσης βαρύνει είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος.
 • Ανεξαρτήτως του ποσού ανάθεσης, εφόσον ο ΕΥ ή η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ κρίνουν ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Σημαντική διευκρίνηση

 • Το όριο των 10.000,00 ελέγχεται συνολικά ανά προμηθευτή στο έργο και ανά κατηγορία δαπάνης.


4. Παρακολούθηση-παραλαβή απευθείας αναθέσεων
Στις απευθείας αναθέσεις η παρακολούθηση της δημόσιας σύμβασης και η βεβαίωση παραλαβής των ειδών/υπηρεσιών αποτελεί αρμοδιότητα του/της Επιστημονικά Υπευθύνου/ης.

5. Συμμετοχή σε συνέδρια/ημερίδες και δημοσίευση επιστημονικών άρθρ
ων
Για τις δαπάνες:

 • Εγγραφής και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες (64.02),
 • Δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων, εργασιών, επιστημονικών μελετών και βιβλίων (64.09),δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, συνεπώς δεν απαιτείται Απόφαση Ανάθεσης.

Τα παραστατικά δύναται να εκδίδονται είτε στα στοιχεία του ΕΛΚΕ είτε του συμμετέχοντος στο συνέδριο ή του συγγραφέα της δημοσίευσης και προσκομίζονται απευθείας στον διαχειριστή του έργου μαζί με την εντολή πληρωμής.
Σημαντική διευκρίνιση:
Η δαπάνη συμμετοχής σε συνέδριο/ημερίδα εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στο Ημερολόγιο Κίνησης, στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει και μετακίνηση.

6. Συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικούς Συλλόγους
Η δαπάνη που αφορά σε συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικούς συλλόγους εξαιρείται από την εφαρμογή του Ν.4412/2016 καθώς κρίνεται ότι πρόκειται για συμβάσεις που πληρούν την σχετική πρόβλεψη εξαίρεσης του άρθρου 14, ήτοι «συμβάσεις που δεν ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της», υπό την προϋπόθεση ότι θα βεβαιώνεται από τον/την ΕΥ του έργου στο πλαίσιο του οποίου συνάπτονται οι εν λόγω συμβάσεις, η ειδική σκοπιμότητά τους και συγκεκριμένα ότι σκοπός τους είναι η αύξηση του αποθέματος της επιστημονικής γνώσης και η χρήση αυτού για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.
Για την συγκεκριμένη δαπάνη δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάθεσης αλλά ο/η Ε/Υ υποβάλει στην ΜΟΔΥ / Τμήμα Προμηθειών σχετική εντολή πληρωμής συνοδευόμενη με νόμιμο παραστατικό στα στοιχεία του ΕΛΚΕ, επιστολή του σχετικά με την σκοπιμότητά και βεβαίωση παραλαβής-καλής εκτέλεσης.

7. Προμήθεια υπηρεσιών για μετακινήσεις

Στο άρθρο 248 του Ν.4957/2022 που αφορά τις μετακινήσεις προβλέπεται ότι:

 • Η έκδοση των σχετικών παραστατικών πραγματοποιείται στα στοιχεία του μετακινούμενου.
 • Για προσκεκλημένους, οι οποίοι δεν αποτελούν μέλη της ομάδας έργου, και για ομαδικές μετακινήσεις δύναται να εφαρμόζεται η διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων.


8. Σύντομη περιγραφή διαδικασίας απευθείας ανάθεσης
Με βάση τα προηγούμενα, η διαδικασία απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών/υπηρεσιών περιγράφεται συνοπτικά στα ακόλουθα βήματα:

 1. Ο/Η ΕΥ υποβάλει στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ το έντυπο Π5 “Αίτημα Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας ειδών/υπηρεσιών” και την/τις προσφορές (όπου απαιτείται).
 2. Η ΜΟΔΥ ελέγχει την πληρότητα των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών και μεριμνά για τις απαραίτητες εγκρίσεις του ΠΟΥ και του Προέδρου του ΕΛΚΕ, προκειμένου η Απόφαση Ανάθεσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια.
 3. Για αναθέσεις που απαιτείται η σύνταξη έγγραφης σύμβασης, η ΜΟΔΥ μεριμνά για την κατάθεση του αιτήματος προς έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 4. Η ΜΟΔΥ ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον/την ΕΥ και τον ανάδοχο για την Απόφαση Ανάθεσης, μετά την ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ (όπου απαιτείται).
 5. Ο/Η ΕΥ υποβάλει στη ΜΟΔΥ το νόμιμο παραστατικό μαζί με το έντυπο Π4 “Εντολή Πληρωμής προμήθειας ειδών/υπηρεσιών” και Π3 “Βεβαίωση Παραλαβής –Καλής Εκτέλεσης ειδών/υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση”.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022

στην κατηγορίαΓενικές Ανακοινώσεις

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek