Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (4200)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ), έχοντας υπόψη:

α. τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 5550/17.12.2020, αρ. αποφ. 14436), και ειδικότερα το Παράρτημα ΙΙ «Κανονισμός Υποτροφιών»

β. τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2022, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται χρηματοδότηση 54.000,00 € για υποτροφίες στα Τμήματα του Ρεθύμνου,

γ. την έγκριση έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης από την Επιτροπή Ερευνών (Συν. 717/23.05.2022) σε συνέχεια σχετικής απόφασης της 13.4.2022 Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

καλεί τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης να καταθέσουν αιτήσεις για Υποτροφίες Αριστείας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤρίτη, 31 Μαΐου 2022

στην κατηγορίαΥποτροφίες

  Αποστολή ανακοίνωσης

Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020