ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Γ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ

* Οι παραπάνω ενέργειες περιγράφονται συνοπτικά στις κάρτες που ακολουθούν. Αναλυτικότερες οδηγίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, στην ενότητα “Διαχείριση Έργων / Οδηγίες Διαχείρισης / Οδηγίες για Προμήθειες

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

 • Η Επιτροπή προτείνεται από τον Ε.Υ. και εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών.
 • Αποτελείται από 3 τακτικά (μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και ο ίδιος ο Ε.Υ.) και 3 αναπληρωματικά μέλη.
 • Βεβαιώνει την ορθή εκτέλεση των προμηθειών/έργων/υπηρεσιών.
 • Μπορεί να παραμείνει σταθερή όλη τη διάρκεια του έργου.

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 • Κατάθεση αίτησης έγκρισης ανάθεσης προμήθειας/εκτέλεσης έργου/υπηρεσιών από τον ΕΥ στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. Σχετικό έντυπο: Αίτηση έγκρισης ανάθεσης
 • Αιτήσεις έως 2.499,99€: Το αίτημα συνοδεύεται από την προσφορά του αναδόχου.
 • Αιτήσεις από 2.500,00€-19.999,99€: Το αίτημα συνοδεύεται από 2 τουλάχιστον προσφορές, καθώς και τις σχετικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Γ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 • Η απόφαση ανάθεσης εκδίδεται από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον Ε.Υ.
 • Αιτήσεις έως 2.499,99€: Η απόφαση ανάθεσης εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.
 • Αιτήσεις από 2.500,00€-19.999,99€: Η απόφαση ανάθεσης εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών.

Δ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας, ο Ε.Υ. καταθέτει στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ τα παραστατικά της δαπάνης που συνοδεύονται από:

 • Εντολή Πληρωμής (προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών) - Σχετικό έντυπο : Έντυπο 9
 • Πρακτικό Παραλαβής προμηθειών/έργων/υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση - Σχετικό έντυπο: Έντυπο 9α
 • Άλλα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. σε περίπτωση δαπανών σίτισης, λίστα συμμετεχόντων).