Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαχείριση Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης δεσμεύεται για την αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών σε αποδέκτες υπηρεσιών και την απόλυτη ικανοποίηση τους, μέσα από ένα οργανωτικό περιβάλλον που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Ο Οργανισμός αντιμετωπίζει όλους τους αποδέκτες υπηρεσιών της με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας που πρέπει να ικανοποιούνται.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση του Ε.Λ.Κ.Ε. καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στη:

  • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προς τους αποδέκτες υπηρεσιών
  • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των αποδεκτών των υπηρεσιών
  • Μείωση των προβλημάτων
  • Μείωση των παραπόνων των αποδεκτών υπηρεσιών και βελτίωση της ικανοποίησής τους
  • Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες του Οργανισμού λειτουργούν αποτελεσματικά

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και προκειμένου να συμβάλετε στη συνεχή βελτίωσή μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο, εκτιμώντας τον βαθμό ικανοποίησή σας στους παρακάτω τομείς

Ερωτηματολόγιο

Αντικείμενο Πιστοποίησης και Διεργασίες

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο διατηρεί ενεργό και του οποίου την αποτελεσματικότητα αναβαθμίζει συνεχώς σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015.

Το αντικείμενο (Scope) του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο διατηρεί ενεργό και του οποίου συνεχώς αναβαθμίζει την αποτελεσματικότητα είναι:

Υπηρεσίες Ειδικού Λογαριασμού, Προγραμματισμός, Διαχείριση και Υποστήριξη Υλοποίησης Έργων

Ο Οργανισμός έχει καθορίσει και έχει εντάξει στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας όλες τις απαιτούμενες διεργασίες του, έχει δε καθορίσει τη μεταξύ τους διαδοχή και αλληλεπίδραση, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα στοιχεία, καθώς και τα κριτήρια που απαιτούνται για να διαπιστωθεί ότι οι διεργασίες αυτές είναι αποτελεσματικές.

Ο Οργανισμός, επίσης, εξασφαλίζει τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση και παρακολούθηση αυτών των διεργασιών. Τέλος, παρακολουθεί, μετρά και αναλύει μέσω δεικτών τις διεργασίες και δραστηριότητες που υπάγονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και αναπτύσσει όποιες ενέργειες απαιτούνται ώστε να επιτυγχάνονται προσχεδιασμένα αποτελέσματα και βελτιώσεις σε αυτές τις δραστηριότητες.

  Προβολή Πιστοποιητικού GR (pdf)

  Προβολή Πιστοποιητικού EN (pdf)

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek