Excellence in Research

Ανακοινώσεις του Ειδικού Λογαριασμού

Ανακοινώθηκε Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Αμοιβές μελών ΔΕΠ από προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός

Α) Μέλη ΔΕΠ που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα

Στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 99 του Νόμου 4310/2014, η διαδικασία καταβολής από τον Ειδικό Λογαριασμό Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) αμοιβών σε Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι έχουν προχωρήσει ή προτίθενται να προχωρήσουν σε έναρξη άσκησης επιτηδεύματος διαμορφώνεται ως εξής:

Για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους (π.χ. ευρωπαϊκά προγράμματα, κλινικές μελέτες, προγράμματα παροχής υπηρεσίών) θα πρέπει να εκδίδουν Τιμολόγιο . Οι τιμολογούμενες αμοιβές, εκτός της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος 20% θα υπόκεινται και σε κράτηση 15% επί της καθαρής αξίας του Τιμολογίου υπέρ ΕΛΠΚ. Οι αμειβόμενοι θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος καθώς επίσης και βεβαίωση για το ποσό απόδοσης του ως άνω ποσού υπέρ ΕΛΠΚ, η οποία αποτελεί παραστατικό δαπάνης και καταχωρείται ως έξοδο στα βιβλία τους.

Για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή αμιγώς χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους (π.χ. ΕΣΠΑ, Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων, Προγράμματα Δήμων ή Περιφέρειας) εξακολουθούν να ισχύουν όσα εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, καθώς η διάταξη του Ν. 4310 δεν επιφέρει καμία αλλαγή στις συγκεκριμένες αμοιβές.

Β) Μέλη ΔΕΠ που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα

Το άρθρο 99 του Ν. 4310 δεν επιφέρει καμιά αλλαγή. Εξακολουθούν να ισχύουν όσα εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν στο εξής οι πληρωμές αμοιβών (είτε υφιστάμενων συμβάσεων, είτε νέων) θα πρέπει όλα τα μέλη ΔΕΠ που συμβάλλονται με τον ΕΛΠΚ να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση για το αν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα (πρότυπα Υπεύθυνης Δήλωσης θα διατίθενται από τον ΕΛΠΚ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα

Είναι ήδη γνωστό ότι δυνάμει των διατάξεων του Ν. 2530/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4009/2011, οι Καθηγητές και Λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ελευθέριο επάγγελμα), συμπεριλαμβανομένων και όσων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 99 του Ν. 4310/14, έχουν υποχρέωση να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου τους το 15% των ακαθάριστων εσόδων από τη δραστηριότητά τους αυτή. Η ως άνω υποχρέωση είναι σε ισχύ, τουλάχιστον μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της οποίας η έκδοση προβλέπεται στο άρθρο 59 εδ. στ΄ του Ν.4009/2011. Επιπλέον, με την υπ’ αριθ. 3299/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η εν λόγω παρακράτηση δεν είναι αντίθετη σε καμία συνταγματική διάταξη και δεν προσκρούει στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η μη συμμόρφωση με τις κείμενες σχετικές διατάξεις ενδεχομένως να επιφέρει ευθύνες σε όσους Καθηγητές και Λέκτορες πλήρους απασχόλησης ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, θα πρέπει οι υπόχρεοι να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητές τους.

Ο χρόνος απόδοσης στον Ειδικό Λογαριασμό του προβλεπόμενου ποσοστού επί των ακαθαρίστων εσόδων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του εξαμήνου από την είσπραξη των αμοιβών.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες των Ειδικών λογαριασμών έχουν την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις υπηρεσίες του TAXIS ώστε να αντλούν την πληροφορία για το ποιοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, χωρίς όμως πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της δήλωσής τους . Ο Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης προτίθεται άμεσα να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μισθοδοσίας του ΕΛΠΚ (Μαρεντάκης Νίκος, τηλ: 28310-77912 και Βεργετάκης Μανόλης, τηλ:2810-393160)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ  ❯

εργαλεία

Εκτύπωση εκτύπωση άρθρου    Αποστολή αποστολή άρθρου

κατηγορίες

υποκατηγορίες

υπηρεσία ενημέρωσηςΛίστα Ενημέρωσης

Για να λαμβάνετε emails με τις ανακοινώσεις μας, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στη λίστα ενημέρωσης.